Reglement 2021

Art. 1. De VZW FISKOFOON richt jaarlijks een TFR-prijs in ter bekroning van teksten geschreven door jonge auteurs op het gebied van het fiscaal recht. Deelneming aan de wedstrijd staat open voor hen die op het ogenblik van de inzending van hun bijdrage de leeftijd van 30 jaar niet hebben overschreden.
Bij de beoordeling kan elk jurylid rekening houden met de omstandigheid dat de tekst tot stand kwam in samenwerking met een tweede auteur die niet aan de leeftijdsvereiste voldoet.

Art. 2. De teksten moeten handelen over een onderwerp dat tot het fiscaal recht behoort. Zij worden beoordeeld op grond van hun originaliteit, diepgang, wetenschappelijkheid en belang voor de Belgische fiscale praktijk.

Art. 3. De prijs wordt toegekend aan het beste doctrineartikel, dat gepubliceerd werd in de jaargang 2020 van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht. De prijs voor deze bekroning bedraagt 1.500 EUR.

Art. 4. Een bijzondere prijs is voorzien voor de beste noot onder een gerechtelijke uitspraak, geschreven door een auteur die voldoet aan de voorwaarden om voor de TFR-prijs in aanmerking te komen. Deze prijs bedraagt 1.000 EUR.

Art. 5. Behalve deze beide bekroningen kan de jury bijkomend eervolle vermeldingen uitreiken van elk 500 EUR. Hierover beschikt de jury naar believen.

Art. 6. De jury wordt samengesteld door de VZW FISKOFOON. Zij vergadert overeenkomstig het deliberatiereglement opgesteld door deze vereniging.

Art. 7. De teksten worden beoordeeld in de originele vorm van inlevering en naar de stand van het recht op de datum van inlevering.

Art. 8. Het verslag van de jury en de namen van de bekroonden worden bekendgemaakt bij de openbare uitreiking van de prijzen en worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Wie een bekroning ontvangt, wordt individueel verwittigd.

De VZW FISKOFOON dankt oprecht de sponsors van de TFR-prijs 2021:
Sponsors

 


Historiek

De VZW Fiskofoon heeft van bij het begin jonge fiscalisten aangemoedigd om fiscaal-juridische artikelen te publiceren en zo het fiscaal recht verder te ontwikkelen. 

Daartoe heeft de VZW Fiskofoon met ingang van 1982 de Fiskofoonprijs in het leven geroepen.  Met de Fiskofoonprijs werd een ingezonden artikel van een jonge fiscalist (jonger dan 30 jaar) bekroond. Het (nog niet gepubliceerde) artikel moest een fiscaal onderwerp behandelen. De jury hield rekening met de originaliteit, de diepgang, de wetenschappelijkheid en het belang voor de Belgische fiscale praktijk. Het artikel dat bekroond werd met de Fiskofoonprijs werd ook gepubliceerd in Tijdschrift voor Fiscaal Recht. Het is slechts sporadisch voorgevallen dat geen van de ingezonden teksten voldeden aan de minimumvereisten van originaliteit, diepgang en wetenschappelijkheid en er dus géén Fiskofoonprijs kon worden uitgereikt.

In 2002 werd de Fiskofoonprijs vervangen door de TFR-prijs. 

De TFR-prijs 2003 zou het beste doctrine-artikel en de beste annotatie bekronen die werden gepubliceerd in de jaargang van 2002 van TFR en geschreven was door een jonge fiscalist (jonger dan 30 jaar).  Op deze manier werd de publicatietijd van een artikel en/of annotatie van een beloftevolle fiscale auteur drastisch ingeperkt. Dat was immers een pijnpunt van de Fiskofoonprijs, aangezien de tijdspanne tussen de inzending van een bijdrage en de uiteindelijke publicatie in het Tijdschrift voor Fiscaal Recht (nadat het de prijs had gewonnen) soms méér dan 1 jaar kon bedragen. 

De TFR-prijs wordt jaarlijks uitgereikt (Reglement).

De TFR-prijs wordt toegekend aan het beste doctrineartikel dat gepubliceerd werd in de voorbije jaargang van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht door een auteur die op het ogenblik van de inzending van zijn bijdrage jonger dan 30 jaar is. Net als de opgeheven Fiskofoonprijs, worden de in aanmerking komende artikelen beoordeeld op grond van hun originaliteit, diepgang, wetenschappelijkheid en belang voor de Belgische fiscale praktijk. De TFR-prijs voor het beste doctrineartikel bedraagt 1.500,00 EUR.

Er wordt ook een TFR-prijs toegekend voor de beste annotatie onder een gerechtelijke uitspraak, die werd gepubliceerd in de voorbije jaargang van het Tijdschrift voor Fiscaal Recht. De annotatie moet zijn geschreven door een auteur die op het ogenblik van de inzending van de bijdrage de leeftijd van 30 jaar niet heeft overschreden. De TFR-prijs voor de beste annotatie bedraagt 1.000,00 EUR.

Soms is de kwaliteit van de in aanmerking komende bijdragen zo hoog dat er slechts minieme verschillen zijn tussen (sommige) bijdragen. Om billijkheidsredenen kan de jury dan eervolle vermeldingen uitreiken, zowel voor doctrine-artikels als voor annotaties. Een eervolle vermelding gaat gepaard met een geldprijs van 500,00 EUR.

Het verslag van de jury en de namen van de laureaten worden bekendgemaakt bij de openbare uitreiking van de prijzen. Dit gebeurt ter gelegenheid van de voorjaarszitting van het Fiscaal Gezelschap. Het juryverslag en foto’s van de uitreiking van de TFR-prijs worden gepubliceerd in het Tijdschrift van Fiscaal Recht. De bekroonden ontvangen, naast de geldprijs van de VZW Fiskofoon, ook nog een gratis abonnement op TFR én een boekenpakket van de uitgeverij Lefebvre Sarrut Belgium NV. 

Eén blik op het palmares van de TFR-prijs (en zijn voorganger “Fiskofoonprijs”) is genoeg om vast te stellen dat het instellen van de prijs een juiste beslissing was. Niet alleen werden bijdragen over de diverse takken van het fiscaal recht bekroond, menig winnaar draagt tot op vandaag bij tot de ontwikkeling van het fiscaal recht. Dergelijke palmares geeft de TFR-prijs dan ook een unieke en prestigieuze uitstraling. 

VZW Fiskofoon dankt dan ook de sponsors van de TFR-prijs (Reglement). De sponsors worden in elk nummer van Tijdschrift voor Fiscaal Recht vermeld bij het reglement van de TFR-prijs.  Zij zorgen er mee voor dat via de VZW Fiskofoon jonge fiscalisten aangemoedigd blijven om op een wetenschappelijke manier het fiscaal recht verder te ontwikkelen. 


Palmares

TFR-PRIJS 

2019
Artikel
Kristof WAUTERS: De introductie van Cooperative Compliance in België : tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren

Annotatie
Filip DEBELVA: Verdragsgerechtigdheid Luxemburgse SICAV en heffingsbevoegdheid abonnementstaks onder het verdrag België-Luxemburg


2018
Artikel
Dieter BRUNEEL: Voordelen van alle aard bij erfpacht,opstal en vruchtgebruik

Annotatie
Hannelore NIESTEN: Naar een pro rata toekenning van persoonlijke en familiale belastingvoordelen: paradigmashift van de Schumacker-doctrine na het arrest X

Eervolle vermelding
Amélie LACHAPELLE: La déclaration d’informations (« reporting ») comme outil de lutte contre la criminalité financière: commentaire de la décision n° 2016-741 du Conseil constitutionnel français

Eervolle vermelding
Dorien BECKERS: Inkomsten uit een Franse SCI: Cassatie steunt fiscus

2017
Artikel
Christophe DE BACKERE: Pleidooi voor een zuivere toepassing van artikel 49 WIB 1992 in de vennootschapsbelasting

Annotatie
Hannelore NIESTEN: Antwerps hof van beroep bevestigt fel omstreden aanrekeningswijze van de verhoogde belastingvrije som voor kinderlast in een grens-overschrijdende context

2016
Artikel
Hannelore NIESTEN: Invloed van het Unierecht op persoonlijke belastingvoordelen van de grensoverschrijdende economisch actieve EU-persoon: quo vadimus?

Ex aequo met

Felix EERENS: De vraag om inlichtingen: vraag maar raak?

Annotatie
Hannelore NIESTEN: Kritische bedenkingen bij de Schumacker-doctrine en de nader gepreciseerde tijdsevenredige invulling daarvan

Eervolle vermelding
Jolien VAN HECKE: Verkrijging activa beneden marktwaarde: altijd, soms of nooit onmiddellijke winsterkenning

2015
Artikel
Hannelore NIESTEN: De afschaffing van de Nederlandse keuzeregeling: geen goede zaak voor de Belg die in Nederland werkt

Annotatie
Dieter BRUNEEL: De fiscale behandeling van vrijwilligersvergoedingen – toepassing van de ‘algemene vrijwilligerscirculaire’ van 5 maart 1999, de wet van 3 juli 2005 of toch maar gewoon de algemene regels van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen?

Eervolle vermelding
Wim VETTERS en Jan BONNÉ: Visite, visite, een huis vol visite... Een analyse van het fiscaal visita-tierecht inzake inkomstenbelastingen en BTW

2014
Artikel
Denis VAN BORTEL: De zelfstandigheidsfictie van buitenlandse vaste inrichtingen onder de dubbelbelastingverdragen en de impact daarvan op het Belgisch intern recht

Annotatie
Arie VAN HOE: Fiscale schuldvergelijking en nieuwe activiteiten van de gefailleerde: dode hoek in het vermogensrecht?

2013
Artikel
Edouard-Jean NAVEZ en Kim VAN DE VELDEN: Emigratieheffingen van vennootschappen naar Europees recht: een noodzakelijke beperking om een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te waarborgen

Annotatie
Filip SMET: Hof van Cassatie breidt toepassingsgebied bijzondere aanslagtermijnen “rechtsvorderingen” verder uit

2012
Artikel
Niels BAMMENS: Nederlandse onderkapitalisatieregels verenigbaar met artikel 14 EVRM en artikel 26 IVBPR

Annotatie
Ann APERS: Afgrenzing van onroerende goederen uit hun aard

Eervolle vermelding
Mathieu HENDERIKX: Astra Zeneca en de BTW op aankoopbonnen: het laatste woord lijkt nog niet gezegd

2011
Artikel
Bart PEETERS: Verdragsgerechtigheid van transparante hybride entiteiten

Annotatie
Denis VAN BORTEL: Het Hof van Cassatie over de moeilijke verhouding tussen het verdragsrecht en het intern recht

Eervolle vermelding
Niels BAMMENS: Wood v. Holden en Smallwood: een onderzoek naar inwonerschap onder dubbelbelastingverdragen

Eervolle vermelding
Sven NELIS: De onherroepelijkheid van de aangifte in de successierechten: wettig principe of hardnekkig dogma?

2010
Artikel
Mathieu ISENBAERT: Tempus fugit: de werking in de tijd van een arrest van het Hof van Justitie inzake directe belastingen

Annotatie
Elly VAN DE VELDE: Pretaxatiegeschillen inzake directe belastingen: een rechtstreekse vordering bij de fiscale rechter?

2009
Artikel
Michael VAN GILS: De behandeling van een (meerwaarde op een) deelneming in een beleggingsfonds in de vennootschapsbelasting

Annotatie
Tom SCHEPENS: Bewijs van intracommunautaire levering: verhelderd en enigszins verlicht

Eervolle vermelding
Mieke VAN ZANDWEGHE: Over een misvatting van woorden en "substance over form": Het arrest "Zimmer"

2008
Artikel
Wim PANIS: Misbruik en BTW – De strijd tegen normconform maar abnormaal handelen

Annotatie
Michael VAN GILS
: Fiscale behandeling van negatieve omrekeningsverschillen op aandelen en obligaties

2007
Artikel
Sven NELIS: Levensverzekeringen, huwelijk en successierechten

Annotatie
Wim PANIS: Softwaretransacties als aanleiding voor een verfijning van de leer van de complexe handeling

Eervolle vermelding
Celine VAN HOUTE: Over fout en "geconsommeerde" fout bij de vijfjarige verjaringstermijn voor de persoonlijke aansprakelijkheidsvordering tegen vereffenaars

Mark DELANOTE: De fiscale verwerking van de gunstige natrekkingregeling op het einde van het opstalrecht

2006
Artikel
Wim PANIS: De BTW-vrijstelling voor onroerend verhuur: kenmerken, uitsluitingen en alternatieven

Annotatie
Bart PEETERS: Verhuur en verpachting van onroerende goederen: een van BTW vrijgestelde handeling

2005
Artikel
Kristien TREUNEN: Het forfait: toepassing inzake BTW en inkomstenbelasting

Annotatie
Elly VAN DE VELDE: Kritische kanttekeningen bij de draagwijdte van artikel 473 WIB 1992 en bij de realiteitswaarde van het kadastraal inkomen

2004
Artikel
Peter SUYKENS: De aansprakelijkheid voor belasting binnen het huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning: een vergelijking

Annotatie
Anne VAN DE VIJVER: Belastingfraude of -ontwijking volgens de Fusierichtlijn

Eervolle vermelding
Robin MESSIAEN en Fries BRACKX: Vennootschapsbelasting en niet-aftrekbare regionale belastingen: wie betreedt wiens terrein?

2003
Artikel
Marc DHAENE: Fiscale implicaties van de adviezen 126/17 en 126/18 van de Commissie van Boekhoudkundige Normen

Deel I: Fiscale implicaties van het advies 126/17 – T.F.R. 216

Annotatie
Anne VAN DE VIJVER: De interpretatie van het Hof van Justitie van een inbreng van een tak van bedrijvigheid – T.F.R. 217

FISKOFOON-PRIJS

2002
Fiskofoonprijs
Augustus GOEGEBUER: Het begrip belastbare materie: analyse en toetsing in het licht van de planbatenheffing

2001
-

2000
Eervolle vermelding
Peter VANRYCKEGHEM: De vrijstellingsverplichting van artikel 23 van het OESO-Modelverdrag en de Velasquez-doctrine

Studentenprijs
Dio VAN RENNES: Al te wit is gauw te vuil. De fiscale gevolgen van de toepassing van de witwasregeling

1999
Eervolle vermelding
Bart LIEBEN: Fiscale fraude en de bank

Eervolle vermelding
Manuel VAN DER VEKEN: Beveks en Bevaks in het Belgisch belastingrecht

1998
Fiskofoonprijs
Karen MOSER: De fiscale aspecten verbonden aan de inbreng van een bedrijfstak na de Wet van 13 april 1995 – Afdeling VIIIquater van de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennootschappen: een status quaestionis

Eervolle vermelding
Gunter BLONDÉ: Het belastingkrediet in België, Nederland en Frankrijk voor intresten en royalty's ontvangen uit het buitenland

Eervolle vermelding
Erik DE BIE: Het regime van de vastrentende effecten in de vennootschapsbelasting

1997
Studentenprijs
Geert VERBERCKT: Belastingheffing van sportbeoefenaars en artiesten: een verdrags- en internrechtelijke analyse met bijzondere nadruk op driehoekssituaties

1996
Fiskofoonprijs
Christian BUYSSE: De medewerking van belastingambtenaren aan het fiscaal strafrechtelijk onderzoek

Studentenprijs
Kristof DE BOEVER: Artikel 418 WIB 1992. Moratoriumintresten

1995
Eervolle vermelding
Bart COOPMAN: EVRM en BUPO-Verdrag: charters van de belastingplichtige?

Eervolle vermelding
Hans SYMOENS: De indirecte winstsplitsingsmethode in het Belgisch Internationaal Fiscaal Recht

Studentenprijs
Arnaud CORNILLE: België: een fiscaal paradijs voor Nederlanders?

1994
Fiskofoonprijs
Edwin VAN DER BRUGGEN: Werken Belgische anti-ontwijkingsmaatregelen door in een verdragssituatie?

Eervolle vermelding
Luc VAN ZEIR: Concubinaat en successierechten

Studentenprijs
Luc BOURGUIGNON: Toetsing van het Belgisch fiscaal regime voor grensoverschrijdende fusies aan de Europese Fusierichtlijnen

1993
Eervolle vermelding
Steven CLAES: Enkele aspecten van de Belgische wetgeving inzake winstuitkeringen in relatie tot de Moeder-Dochterrichtlijn

Eervolle vermelding
Henk DAMME: Mecenaat en sponsoring

Studentenprijs
Henk DEBROCK: Kwalificatie van leasinginkomsten in het Belgisch Internationaal Fiscaal Recht

1992
-

1990/91
Fiskofoonprijs
Alain HUYGHE: Fiscale aspecten van een cross-border-tewerkstelling als bestuurder

1989
-

1988
Fiskofoonprijs
Marc QUAEGHEBEUR: Extralegale pensioenen en mobiele werknemers

Eervolle vermelding
Martine DE ROECK: Fiscale arbitrage

1987
Eervolle vermelding
Xavier CLAREBOUT: De coördinatiecentra en de US Tax Reform Act of 1988

1986
Fiskofoonprijs
Herman COPPENS: De artikelen 53 en 115 WIB terzake van abnormale of goedgunstige voordelen tussen verbonden Belgische ondernemingen

1985
Eervolle vermelding
Filip MOERMAN: Het fiscaal winstbegrip in vergelijkend perspectief

1984
Fiskofoonprijs
Axel HAELTERMAN: De fiscale consolidatie of de belasting van de economische realiteit

Eervolle vermelding
Pierre COLAERT: De fiscale aspecten van de uitgiftepremie bij kapitaalverhoging

1983
-

1982
Jean-Philippe BONTE: Vermogensherverdeling door middel van vermogensbelasting en successierechten