Reglement


De VZW FISKOFOON besteedt jaarlijks een bedrag van 5 000,00 EUR (vijfduizend euro) ter ondersteuning van onderzoekers die een doctoraat behalen met een studie over een onderwerp dat in de sfeer van het fiscaal recht ligt. 

Dit bedrag wordt verdeeld onder de onderzoekers die daarvoor in aanmerking komen, met per persoon een minimum van 1 000,00 EUR en een maximum van 2 000,00 EUR.

Dit bedrag wordt toegewezen aan elk onderzoek waarvan het onderwerp wordt aanvaard door de VZW FISKOFOON. 

Deze beurs wordt uitgereikt ter gelegenheid van de openbare verdediging van het doctoraat en is in eerste orde bedoeld als bijdrage in de kosten van ontvangst van het publiek dat de openbare verdediging bijwoont. 

De beurs wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden.
  1. De doctorandus moet zijn onderwerp en het onderzoeksvoorstel mededelen aan de VZW FISKOFOON bij de aanvang van het onderzoek. Als overgangsmaatregel wordt de mededeling aanvaard binnen het jaar na de instelling van de beurs. Ook een significante wijziging aan het onderwerp of onderzoeksvoorstel moet aan de VZW worden gemeld.

  2. Het onderwerp moet aanvaard worden door de Raad van bestuur van de VZW, die oordeelt of het onderwerp en het onderzoeksvoorstel in overwegende mate relevant zijn voor het Belgisch intern of Belgisch internationaal fiscaal recht. Enkel onderzoeken in de Nederlandse, Franse en Engelse taal komen in aanmerking.

  3. De onderzoeker verbindt zich ertoe één keer per jaar de VZW op de hoogte te stellen van de voortgang van zijn onderzoek.

  4. De doctorandus deelt, van zodra dit mogelijk is, de periode mee waarin de openbare verdediging gepland is en de precieze datum zodra deze bekend is.

  5. Ter gelegenheid van de  openbare verdediging maakt de doctorandus een korte inhoud van zijn onderzoek en conclusies over aan de VZW, die daarmee het (niet-exclusieve) recht verwerft tot publicatie in het Tijdschrift voor Fiscaal Recht.

  6. De VZW ontvangt een collectieve uitnodiging voor de openbare verdediging. Deze geldt voor een tiental personen.

  7. De nieuwe doctor wordt uitgenodigd een deelaspect van zijn onderzoek bijzonder toe te lichten in een publicatie voor het Tijdschrift voor Fiscaal Recht.

  8. Het secretariaat van de beurs wordt waargenomen door Sylvie De Raedt. Alle correspondentie in verband met de beurs wordt gericht aan haar elektronisch adres Sylvie.DeRaedt@uantwerpen.be.

De datum van de instelling van de beurs is vastgesteld op 23 oktober 2019. 

 

Pour consulter le règlement en français, cliquez ici.

To consult the rules in English, click here.